Handicapidrætsforeningen

OLYMPIA

Foreningen blev oprettet d. 4 feb. 1980. Foreningens formål har lige fra starten været,

at virke for idrættens fremme blandt handicappede i Struer og omkring liggende kommuner.


Idrætsforeningen for alle

med eller uden handicap


Måske noget for dig

eller en du kender

med eller uden handicap

 

      Vedtægter:


     §01. Foreningens navn og hjemsted.

             Foreningens navn er " Handicapidrætsforeningen OLYMPIA. "

             Foreningens hjemsted er formandens adresse.


     §02. Foreningens formål.

             Foreningens formål er at virke for idrættens fremme blandt handicappede.

             Foreningens virkeområde er Struer, Holstebro og omliggende kommuner.


     §03. Medlemskab af organisationer.

             Foreningen er medlem af:

             Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF),

             De Danske Skytteforeninger (DDS)

             og af Struer Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser.


     §04. Optagelse af medlemmer.

             Som medlem kan alle handicappede fra de i §02 nævnte

             områder optages som aktive udøvere.

             Ikke handicappede kan optages som aktive hjælpere.

             Som passivt medlem kan optages alle der interesserer

             sig for foreningen og dens virke.

             Bestyrelsen kan endvidere udnævne medlemmer,

             som har ydet en stor indsats for foreningen gennem en årrække,

             til æresmedlem af foreningen.

             Nye æresmedlemmer meddeles på ordinær generalforsamling.


     §05. Kontingent.

             Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen

             på den ordinære generalforsamling.

             For aktive medlemmer opkræves kontingentet halvårsvis forud.

             For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud.

             Ved kontingentrestance pålægges et rykkergebyr.

             1. rykker   50.00 kr.

             2. rykker 100.00 kr.   


     §06. Udmeldelse - Eksklusion

             Udmeldelse af foreningen kan ske med mindst 14 dages varsel til 31/12 eller 30/06

             og skal ske til formanden eller kassereren.

             Udmeldelse er kun gyldig, såfremt kontingentet er betalt frem til den dag

             hvor medlemskabet ønskes bragt til ophør.

             Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

             Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder,

             kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

             Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance,

             kan genoptages som medlem,

             før vedkommende har betalt dels sin gæld, og dels nyt kontingent.

             I øvrigt kan bestyrelsen, når særlige forhold taler herfor ekskludere et medlem,

             2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for en sådan beslutning.

             Vedkommende medlem skal inden bestyrelsesbeslutningen

             have lejlighed til at fremføre sit forsvar.

             Ligeledes kan spørgsmålet om eksklusion af medlemmet

             kræves behandlet på førstkommende generalforsamling.

             Endelig kan et medlem ekskluderes,

             når det efter forslag fra mindst 12 medlemmer vedtages på generalforsamlingen.

             I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling,

             har vedkommende krav på at få en skriftlig meddelelse senest 3 døgn

             før generalforsamlingen afholdes.

             Ligesom vedkommende har adgang til at fremføre sit forsvar.

             Spørgsmålet om eksklusion skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen.

             Genoptagelse af et ekskluderet medlem i henhold til generalforsamlingensbeslutning

             kan kun ske efter en ny generalforsamlingensbeslutning.

             Såvel beslutning om eksklusion som genoptagelse kræver

             samme generalforsamlingensbeslutningmajoritet som ved lovændringer.


     §07. Ordinær generalforsamling.

             Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver

             den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

             Den ordinære generalforsamling med mindst 21 dages skriftlig meddelelse

             til medlemmerne, eller ved annoncering i dagspressen.

             Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

             skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

             Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der i mindst 1 måned har

             været medlem af foreningen, og som ikke er i kontingentrestance.

             Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

             Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.


      §08. Dagsorden.

             Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


             01. Valg af dirigent.

             02. Formandens beretning.

             03. Fremlæggelse af regnskab samt evt. budget.

             04. Fastsættelse af kontingent.

             05. Indkomne forslag.

             06. Valg af formand (lige årstal) eller kasserer (ulige årstal).

             07. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal) eller

                   Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige årstal).

             08. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

             09. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

             10. Nedsættelse af eventuelle udvalg.

             11. Eventuelt.


      §09. Generalforsamlingens ledelse.

             Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen,

             til at lede forhandlingerne.

             Generalforsamlingens beslutninger sker ved simpelt flertal (stemmeflertal),

             dog undtaget sager som omfattes af §06, §16 og § 17.

             Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden, dog skal skriftlig afstemning ske,

             når mindst 2 medlemmer forlanger det. Jvf. §06 skal afstemningerne

             vedr. eksklusion og genoptagelse foregå skriftlig.

             I tilfælde af stemmelighed, stemmes der igen.

             Giver en ny afstemning ingen afklaring, foretages der lodtrækning.

             Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol,

              hvori også forhandlingerne refereres i det omfang dirigenten finder det nødvendigt.


      §10. Ekstraordinær generalforsamling.

              Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen,

             og skal indkaldes såfremt 1/3 af medlemmerne skriftlig stiller krav herom

             med angivelse af emne.

             Skal ekstraordinær generalforsamling finde sted,

             er indkaldelse mv. som beskrevet i §07.


     §11. Bestyrelse - Valg.

              Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen,

              der repræsenterer foreningen i alle forhold.

              De varetagne beslutninger og foretagne handlinger

              forpligter foreningen i henhold til lovene.

              Bestyrelsen består af 5 medlemmer,

              der vælges på den ordinære generalforsamling således:

              På lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

              På ulige årstal vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

              Hvert år vælges 2 suppleanter.

              Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettige medlemmer,

              der er over 18 år, skriftlig fuldmagt kan accepteres.

              Genvalg kan finde sted.


      §12. Konstituering - Tegningsret.

             Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen

             på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær,

             ligesom forretningsordenen fastsættes.

             Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 3 medlemmer deribland

             formand eller næstformand er til stede.

             I Formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted,

             ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

             Alle bestyrelsesmedlemmer føres til protokol.

             Foreningen tegnes af formanden.

             Ved alle økonomiske dispositioner kræves både formandens og kasserens underskrift.


      §13. Regnskab.

             Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

             Bestyrelsen skal inden 1. feb. afgive driftregnskab

             og status pr. 31. dec. til revisorerne.

             Driftsregnskab og status forelægges den ordinære genralforsamling til godkendelse,

             og skal være påtegnet af revisorerne.

             

      §14. Revision.

             På den ordinære generalforsamling, vælges 2 kritiske revisorer,

             den ene vælges på lige årstal for 2 år, den anden vælges på ulige årstal for 2 år.

             Der vælges hvert år revisorsuppleant.

             Revisionen gennemgår hvert år i feb. det samlede regnskab,

             og kontrollerer beholdningen, ligesom regnskabet påtegnes,

             herudover har revisionen til stadighed adgang til at udøve kontrol

             med beholdning og regnskabsførelsen.


     §15. Våbenloven.

              Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning,

              er foreningens bestyrelse forpligtet til at give  orientering

              til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning

              over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn,

              ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


      §16. Vedtægtsændringer.

             Forandringer af foreningens vedtægter kan ske på en generalforsamling,

             når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


      §17. Foreningens opløsning.

             Bestemmelsen om foreningens opløsning, kan kun ske på en i

             dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

             Indkaldelsen skal i den forbindelse ske med skrivelse til samtlige

             medlemmer, og dagsordenen må kun indeholde dette punkt.

             Beslutningsdygtigheden på en i den forbindelse ekstraordinær

             generalforsamling kræver, at mindst ½ af foreningens medlemmer

             er til stede, og vedtagelse fordrer, at mindst 75% af de afgivne

             stemmer er for forslaget. ifald et sådan flertal opnås uden at

             generalforsamlingen er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny

             generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med samme

             flertal uanset antallet af fremmødte.

             På den generalforsamling, der endeligt vedtager et forslag om

             foreningens opløsning, skal samtidig træffes afgørelse om

             hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder

             evt. fast ejendom og løsøre. Dog er der i dette spørgsmål simpelt

             flertal tilstrækkeligt. Eventuelt kan et særligt afviklingsudvalg

             med fuld kompetence nedsættes.


     §17a.Ophører foreningen,

               eller udmelder foreningen sig af DDS, De Danske Skytteforeninger,

               skal den til landsdelsforeningen aflevere samtlige ejendele,

               modtaget fra landsdelsforeningen eller De Danske Skytteforeninger.


     §17b. Ved foreningens ophør, skal samtlige foreningens våben, der ikke bliver solgt,

                overgå til Vinderup Skytteforening.


      §17c. Ved foreningens ophør,

               skal overskydende midler hensættes i Struer Idrætsforbund i en årrække af 10 år.

               I denne periode skal midlerne stilles til rådighed ved opstart af en ny forening,

               dog skal det godkendes af folkeoplysningsudvalget.

               Efter 10 års perioden skal midlerne bruges til handicapformål i Struer Kommune.


               Således vedtaget på stiftende generalforsamling,


               4. februar 1980 på Parkskolen, Struer.


               Senest revideret, 30. januar 2014